Surveys
gb  Survey for missions and churches
Insight and knowledge are essential for efficient operations. One method to gain insight and knowledge is conducting a survey, which can be used for different purposes. Priorities in a survey may include are the supporters of an organization but also working methods of field workers.
With descriptive statistics can be used to assess levels of answers (percentages). Analytical statistics goes further and may provide insight into profiles (of, inter alia, visitors or workers), models, clusters of people, and so on.
Through online surveys, it is possible to give direct personal advice or information on the basis of the answers given.

Some examples carried out by me:
– Survey for Mission-Net, among other things, visitors and volunteers. Results of expectations but also profiles of visitors (why they came to Mission-Net) or securities of the congress (including baseline).
– Analysis of survey of different missions working in the Middle East in relation result/fruit and working methods.
– Within the healthcare of the Netherlands an online youth survey for healthy behavior. This survey has already been carried out in the Netherlands in the schools every four years, for about 15 years. Following the answers given education will be given. I was project initiator and project manager. (See google E-MOVO)

Experience with research design, analytical methods, development of questionnaires, controls, evaluation (baseline), SPSS, and so on (Master in Science).

Surveys are designed in Lime Survey, see examples:

nl Survey for missions of kerken
Inzicht en kennis zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering onmisbaar. Een methode om goed inzicht en kennis te krijgen is het afnemen van een enquête, die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Accenten binnen een enquête kunnen onder andere liggen op de achterban van een organisatie maar ook op werkmethoden van veldwerkers.
Met beschrijvende statistiek kan inzicht verkregen worden in percentages van gegeven antwoorden. Analytische statistiek gaat verder en kan inzicht geven in profielen (van o.a. bezoekers of werkers), modellen, clusters van personen, enzovoort.
Via online surveys is het mogelijk om op basis van de gegeven antwoorden direct persoonlijk bepaalde adviezen of voorlichting te geven.

Enkele door mij uitgevoerde voorbeelden:
– Survey voor Mission-Net, o.a. bezoekers en vrijwilligers. Resultaten van verwachtingen maar ook profielen van bezoekers (waarom men naar Mission-Net kwam) of effecten van het congres (incl nulmeting).
– Analyse voor project van verschillende missions werkzaam in het Midden Oosten naar relatie resultaat / vrucht en werkmethoden.
– Binnen de gezondheidszorg Nederland een online jeugdsurvey naar gezond gedrag. Deze enquête wordt al ongeveer 15 jaar in Nederland, iedere 4 jaar, op scholen afgenomen. Naar aanleiding van de gegeven antwoorden wordt voorlichting gegeven. Ik was projectinitiator en projectleider. (zie in google E-MOVO)

Ervaring met onderzoeksdesign, analytische methoden, opzetten van vragenlijsten, controle groepen, evaluatie (nulmeting), SPSS, enzovoort (Master of Science).

Surveys worden ontworpen in LimeSurvey, zie voorbeelden: